Perkupai Pető Imre: Hun nyelvi tanulmányok. Részlet

Az igék nyelvtana

 

(Megjegyzés: A hun nyelv bizonyos nyelvjárási sajátosságokat mutat: egyazon szó  j - s  és  j - nélküli formáit láthatunk. A Detre Csaba által közölt eredeti igealakok - mint mindenütt az Áttekintésben - félkövér betűkkel nyomtatva szerepelnek, „j-s” nyelvjárási sorként. Mellettük, *csillag – jel alatt a „j -  nélküli” nyelvjárási változat oszlopocskái láthatók, amelyek feltételezett igealakok, és csak a szemléltetést szolgálják. A két nyelvjárás rendszerszerű feltüntetése nem bizonyosság.)

Ha igéről akarunk beszélni, azonnal a létigére gondolunk. Két nyelv összevetésének is kézenfekvő szempontja: hogyan viszonyulnak egymáshoz létigéik. A hun és magyar létige jól viszonyul: megfelel egymásnak.

vojgen~ vagyni, vanni! (Ezt nem gondoltuk: külön számít a két létige, és fennmaradt mindkét alak!)

J-s nyelvjárás        //          J- nélküli nyelvjárás //   J-s nyj.             //J- nélküli nyj.

                                        *                                                         *

     1. ein vojgum             én vogum         minkh vojgimunkh     mink vogimunk

     2. ti vojgisz                 ti vogisz            tikh vojgitukh             tik vogituk

     3. űj von                      ü von               üjkh vontukh              ük vontuk

 

A leinin ~ „leszni” > lenni!

     J-vel                J nélkül                        J-vel                            J nélkül

                            *                                                                     *

     1. ein leszim   én leszim                      minkh leszinkh           mink leszink

     2. ti leszil        ti leszil                          tikh lesztikh               tik lesztik

     3. üj leszin      ü leszin                         üjkh leszenikh            ük lesznik

 

A vojgen ragjai nem változtak csak módosultak, cserélődtek, mivel nincs még alanyi – tárgyas ragozás a hunban. Ez tárgyatlan ige,  a magyarban tisztán alanyi ragozású. A leinin egyes szám 1. személyben szintén leszek lett, 3.-ban f végződésű, a leszen régies – ritkán használt alak. Nyilván ez jövő idő. A középkorban még bővülő az időrendszer, pl. a Hiszekegy eredeti szövegében: fogantaték, szenvede, eltemetteték, felméne, lészen eljövendő. A leszen még érthető, „régies” alak. Újabb korunkban rohamosan sorvasztjuk egykor gazdag rendszerünket..

 

Közelmúlt (Magyar!)                                            Az utolsó mgh. illeszkedése után ¯

                                        *                                                         *

     1. ein volam               én volám          minkh  volánkh          mink volánk

     2. ti volajsz (l)             ti volász (l)       tikh volántukh           tik volátok

     3. üj volaj                   ü volá               üjkh volánukh            ük volának

 

Második személyben: te valál lett. Kettősség jellemzi ma is a második személyt: te írsz, de: nézel; vársz, de: végzel, sőt ugyanazon szóban is ingadozhat a kifejezésmód. A harmadik személyben is inkább ü vola lenne, a j inkább kettőshangzó: üi, volai, ahol a zárt i eltűnik, kivéve a makacs nyelvjárási területeket. (Az írsz, nézel – kettősség a sumerban is megvolt!)

 

Régmúlt idő

     J-s nyj.                        J nélküli nyj.                 J-s nyj.                        J nélküli nyj.

                                        *                                                                     *

     Ein voltum                  én voltum                     minkh voltunkh          mink voltunk

     Ti voltajisz                 ti voltász                      tikh voltajtikh            tik voltatik

     Üj voltaj                     ü voltá                         űjkh voltukh               ük voltuk

 

Az ein nem minden nyelvjárásban alakul át én-né. Bizonyos sajátosságok megmaradnak a mai napig, pl. Erdélyben:  űk, űjk.

 

Feltételes mód, jelen idő

     J-s nyelvj                     J-nélküli           J-s                               J-nélküli

                                        *                                                         *

     Ein leininam               en leninam        minkh leininankh       mink leninank

     Ti leininasz                 ti leninasz         tikh leininatikh          tik leninatik

     Üj leininaj                   ü leniná üjkh leininakh                        ük leninak

 

Feltételes mód, múlt idő

     J-s                               J- nélküli          J-s                               J- nélküli

                                        *                                                         *

     Ejn volünam               én volünam       minkh  volünankh      mink volünank

     Ti volünasz                 ti volünasz        tikh volünathikh        tik volünatik

     Üj volüna                    ű volüna           űjkh volünakh            űk volünak

 

A * csillaggal jelölt oszlopocskákban a feltételezett, J- nélküli ragozási sor mutatja a másik változatot a személyes névmások és az igék sorában. Érzékelhető, hogy a névmások kettőshangzók nélkül gyakoribbak vagy ismerősebbek, mint J-s alakjukkal, és az igék kiejtésében is ismerősként jelenik meg a J nélküli hangtest. Az igék ezzel a szóalakjukkal „készen állnak”arra a változásra, amelyet bizonyára a beszéd felgyorsult ritmusa váltott ki a többszótagú szavakból: a rövidülésre. A szavak „redukciójában” részt vesz valamennyi szófaj, de a nyelvi nyomásnak főképp azon szavak vannak kitéve, amelyek több tagúak, van bennük nyitott szótag (azaz magánhangzóra végződő), valamint a szó  jelentéstöbbletet kap. Ezen azt értem, hogy a mondat mondanivalójából, a benne halmozódó nyelvtani jelentéshalmazból a szóra is jut kifejezendő tartalom, amelynek hordozására a nyelv újabb és újabb elemekkel próbálkozik.

Egy-egy nyelvi jel (és itt főképp a végződésekre gondolunk) szerepvállalása sok feltételtől függ; az analógiák működése redszereket alakít ki a nyelvben, kihullanak a társtalan elemek, a hangzósságnak, gazdaságosságnak is nagy szerepe van, és még sok tényező függvénye. Ami időt, nyelvi eszközöket leköt a kifejezendő nyelvi igény, mondanivaló, annak egy részét igyekszik visszaszerezni a nyelv, konyhanyelven mondva: ahol tud, spórol. E nyelvi ökonómia volt az előidézője sok rövidülésnek és egyszerűsödésnek, melyek sorában az úgynevezett „nyíltszótagos tendencia” az egyik legismertebb ősi folyamat. Horger – törvénynek is nevezik a népszerű nyelvészetben, és főképp a második, nyílt szótag kiesését jelenti.

A fenti igéink közül is sokan átmennek majd e változáson a későbbi századok során, amíg elnyerik végső alakjukat vagy alakjaikat. Nézzünk egy példát. A vojgen és a lejnin két szótagos, és ezt a nyelv megszokta, ha megmaradnak az alakjai ebben az időtartamban, csak a szóvégek változnak:  új ragot ragasztunk rá. Például: vojgum, vojgisz, vontuk, stb. Ha azonban a nyelvi jelek megszaporították a szótagokat, igyekszik a nyelv megszabadulni a „fölöslegtől”. Nem nehéz meglátni, melyik szótagjukat „hagyják le” és miért éppen attól „válnak meg” a következő hun igealakok: vojgimunkh, leszenikh, lejninam, lejninatikh,volünakh, stb. A gi, ni, lü a második, egyúttal nyílt szótagok. Mielőtt kihullanának a magánhangzók és velük a szótagok, mássalhangzó – torlódások lépnek fel a szóban, és ez a hangok egymásra hatásával jár.

A sok lehetséges következmény újabb fejezeteket ír a nyelvfejlődésben és nyelvtörténetben…Az iménti igéket azért ne veszítsük szem elől. Mivé lesznek? Ezzé: vogymuk – vagyunk, lesznik – lesznek, lennám – lenném, lennátik – lennétek, volnák…Közülük még eztán is ki kell ejtenünk kettőt: a majdan kialakuló rendszerben a lenném tárgyas alak lesz, amelynek tárgyatlan igén, de főképp eme létigén nincs helye, a volnák – ról ugyanez állapítható meg. A szabályszerűségek alól valami miatt gyakran keresnek kibúvókat is a szavak, és megmarad sok ilyen, a „ szabály alóli kivétel”.

 

menin  ~ menni

     minem             *                                 minenkh

     minesz            (Szabolcs: mensz.)       mintekh

     minej               j  > Æ                          minmekh > nn

 

jüven  ~ jönni       Felszólító mód: jüvü!

     jüvem              v  > Æ                         jüvenkh         

     jüvesz             v  > Æ                         jüvtekh    v > Æ

     jüvej    j >Æ   v  > Æ                         jüvmekh  v > Æ

 

vün  ~ eljönni, vendégségbe ~  vü!

     vüm     vünkh

     vüsz     vütekh

     vüj       vümekh                                               //M

Értjük a ragozást, de nem mond semmit, mert nem maradt meg a szó a magyarban. Megmaradt viszont a tőn, de ez a tenni ige rövid alakja. Vü! Ez a felszólító módú ige a „v”, mert az ü már felsz. módjel!

 

asta                                 kapott valamit (?)         //?        Még nincs példa magyar létére.

asten                               kapni, megkapni. „Hiányosan maradt meg” D. Cs.

amtin                               adni:                            //M

     ein amtam      mink amtankh

     ti amtasz         tik amtatokh

     üj amtaj          üjk amtakh                             //M

A szó szabályszerű hangváltozások után nyeri el mai alakját: amtin – antin – antini – antni – adni. 

 

Égi igék igéznek…

 

Olvastam valahol: Vadató nevű szikla ill. csúcs állt a régi térképen, átjavították az újon Vadálló sziklának. A *vadató a vadatin ige (származtatni) mnévi igenévi alakja. Sokszor megőrzi a földrajzi név (vagy családnév, tájszó, más nép…) az ősi hunmagyar szavainkat. Az ember kíváncsi. Megbízható válaszokra vár kérdéseivel. Mi az összefüggés a golyó és a Golgota között? Sokat töprengtem, soknak feltettem a kérdést. „-Véletlen”. A golyó és koponya  hasonló alakú. „-Véletlen”. De a Koponyák hegye akkor a golyók hegye is, azért Golgota. – Á, az is véletlen. És gyanús, aki így ábrándozik! Minden rendben van?  - Igen - mondom. A szót megnéztem. Arámi eredetű. Az arámi nyelv Jézus anyanyelve! –Á , képzelődsz… Vagy latin lehet a szó. – Persze, az ETSz szerint a golyó latin szó. Volt gömbünk (teke), sár szavunk (sárteke) külön koponyánk, minek volna még a golyó szó? – Latin! –Na jó, latin, de ki adta a latinoknak? Ismét eljött az ideje a gyermeki kérdéseknek, a miérteknek. A jó szülő nyugodtan, játékosan, szeretettel válaszol. Ha van szülő. És az jó. Hunmagyar szavaink igévé lettek, valahányan. Az ég a hun nyelv szerént: IGE.

 

Igekötők

 

alta                                  át                                 //M      Az l eltűnése gyakori: olt, keltü, volt (ott, kettő, vót: ez utóbbi  magyar nyelvjárási alak). De vissza is tér: „Által mennék én a Tiszán ladikon…” (Népdal)

béwrün                            bejönni                        //?        Kívülről. A r itt érthető, honnan? kérdésre. De ez a vün ige, wrün alakkal! R-es alak, mint a /hegaratü/.

, béh, béj                     be                                //M      Talán a béw is ide sorolandó. (Lásd, előbb.)

hijthe                               ide                               //M      A gyenge mássalhangzók helyett egy erős jött: h, j, t, h ~ d.

szeit                                 szét                              //M      Varbócon még mindig szeit hangzik.

ut                                     ki                                 //?

vojthe                              oda                              //M      Mély msh. – távolit jelent. V. ö.: hijthe.

wra                                  rá                                //M      Várható volt, a wara után. Megállapítható, hogy az ut igekötőt leszámítva mindegyik magyarnak mondható. Csak még kevesen vannak.

 

 

(Forráshely: http://hunnyelv.uw.hu)